Skip Navigation Links

Program Grid


DayTimeHall 1Hall 2Hall 3Hall 4
Day 19 - 10:30Ob/GynThoraxPOV PedWorkshop
11 - 13GUOb/GynPOV NeuroScientific session 1
14 - 16NeuroGUThorax/CVSScientific session 2
16 - 18Thorax (case review)MSK (case review)Interv (case review)Workshop
19 - 22Opening ceremony   
Day 28:30 - 10:30PedBreastPOV GIWorkshop
11 - 13MSKPedPOV H & NScientific session 3
14 - 16CVS InformMSKScientific session 4
16 - 18Breast (case review)CVS (case review)Ob/Gyn (case review)Workshop
19:30 - 22Presid. Dinner   
Day 38:30 - 10:30NeuroTechnologistsPOV Ob/GynWorkshop
11 - 13H & NPOV Breast Scientific session 5
14 - 16NeuroScientific session 6
16 - 18GI/GU (case review)Neuro /H & N (case review)Workshop
20 - 22Social program   
Day 48:30 - 10:30IntervGITechnologistsWorkshop
11 - 13Ob/Gyn IntervScientific session 7
13 - 14Closing ceremony